by

WORK SHOP NASIONAL BA RADIO KOMUNIDADE 16 INKLUI RADIO KOMUNIDADE DIFISIENTE.

Manufahi RKM News====== iha Loron 23/08 Work shop Nasional ba Radio Komunidade sira inklui Radio Difisiente,iha Work shop ne’e partisipa mos husi presidenti konsellu no Gestor Radio Komunidade sira hodi halao Diskusaun ba Dezafius no Progresu sira lao durante implementasaun FTP ba Premeira faze,Iha biban ne’e Sekretariu Estadu komunikasaun Sosial Merício Juvinal dos Reis *AKARA* Husu ba Konsellu no Jestor sira atu Publika Informasaun  los no lolos ba povo no evita informasaun ka notisia Falsu ka Hoax iha komunidade nia le’et,Governante ne’e mos husu ba Gestor no Konsellu sira atu fahe informasaun sira konaba medidas Prevensaun surtu Covid 19 no enkoraja komunidade partisipa iha Vasina nune’e Timor Leste bele hakat sai husi Difisil ne’e hateten Akara.(Vas)

Comment