by

PROSESU ATENDEMENTU SAUDE BA KOMUNIDADE IHA MANUFAHI KONTINUA LA’O NORMAL

Manufahi RKM News====== iha loron 08/09 Diretora Servisu Saúde Munisipiu Manufahi Florençia Tilman Corte-Real Informa ba jornalista sira iha nia knar fatin,hahu husi 18 Augustu tinan 2021 Profisionais Saúde na’in 32 hahu husi Doutor To’o Kliner maka Positivu no tama iha Izolamentu,no ekipa vizilansia kontinua hala’o prosesu swab ba Profesionais Saúde sira aumenta sa’e to’o ema na’in 74 maka positivu covid19 tama iha Izolamentu dadaun ne’e Rekopera ona ema nain 49,no ema na’in 25 maka sei iha Izolamentu hodi hein14.Maibe Prosesu atendementu saude ba komunidade sira iha sentru saude same vila,Internamentu no Maternidade kontinua lao normal,tamba serbisu saude Manufahi husu apoio Profesionais saude sira ne’be negative husi postu saude fatuberliu,turiscai no Alas hodi fo Atendementu saude ba komunidade sira.(hateten diretora)

Entertantu Tuir Objervasaun Jornalista Radio Komunidade iha kuarta feira ohin 08/09,iha sentru Saúde Same vila Internamentu no Maternidade kontinua lao normal hanesan baibain.(vas)

Comment