by

Estudante Sekundaria 1912 Nain 10 Tuir Formasaun Jornalista Bazíku iha RKM

Manufahi RKM News—-Estudante Sekundaria 1912 Manufahi Nain 10 Partisipa Formasaun Jornalista Bazíku Iha Instituisaun Radio Komunidade Munisipiu Manufahi

Tuir Gestor Radio Komunidade 1912 Manufahi, Vasco Da Costa Mendes Iha Intervista Sexta (17-09)Feira Semana Kotuk Ne’e Hateten ,Objectivo Husi Formasaun Ne’e Atu Hodi Hasae Koinhesemento Estudante Sira Nian Iha Area Jornalismo.

‘’Iha Parte Seluk Gestor Racom Ne’e Apela Ba Estudante Sira Atu Partisipa Iha Formasaun Ne’e Ho Didiak Atu Aplika Iha Futuru

Fatin Hanesan Estudante Sekundaria 1912 Manufahi Bemvinda Da Costa Martins  Senti Kontenti Bainhira Partisipa Iha Formasaun Jornalista Bazíku Hodi Hasae Abilidade Sira Nian .

Entertanto Iha Formasaun Ne’e ,Realiza Durante Fulan 3 No Fulan Ida Teoria No Pratika ,Fulan Rua Estagio,   Actividade Ne’e Realiza Tanba Servisu Hamutuk Ho Associasaun Radio  Komunidade Timor Leste(ARKTL)

Reporter              :Estudantes kursu

Editora                 :Marques

Comment