by

SEII: FUNSIONARIO NAIN TOLU ASSINA CONTRATU DURANTE FULAN HA’AT

MANUFAHI RKM NEWS === Secretario Estado Igualdade No Inkluzaun(SEII)  Rectruta Tan Funsionario Nain Tolu Hodi Apoio Servisu SEII Nian Iha Postu Administrativo Fatin Tolu Hanesan Turiskai, Fatuberlihu No Alas.

Tuir Diretora DNAF-SEII Maria Eusebia Soares De Lima Hateten SEII Recruta Tan Funsionario  Nian Tolu Tanba Durante  Ne’e Iha Munisipiu Manufahi Li- Liu Iha Posto Administrativo Same Ne’e Ema Nain Ida De’it Tanba Ne’e Labele Kobre To Iha Posto Fatin Tolu.Tanba Ne’e Aumenta Tan Ema Nain Tolu Ne’e Atu Hodi Hala’o Servisu Iha Posto Administrativo Sira  lia hirak ne’e hato’o husi Diretora DNAF-SEII Quarta feira (22/09)  ne’e iha salaun Administrasaun  Munisipiu Manufahi.Hateten Maria

Tempo Hanesan Adminostrador Munisipiu Manufahi Arantes Izac Sarmentu Hateten Husu Ba Funsionario Nain Tolu Ne’e Atu  Hodi Apoio Servisu SEII Nian  Iha Postu Administrativo Fatin Tolu, Maibe Inplementsaun Mak Ne’e Tenke Iha Responsabilidade No Pontualidade Ba Servisu.Hakotu Arantes

Aleide Ne’e Mos Funsionario Nain Tolu Ne’e Assina Kontratu  Hahu Iha Loron 13/09 To’o 31 Fulan Dezembru  Tinan Ne’e(RKM)

 

Comment