by

Gabinete Apoio Sociedade Sivil ,Sosializasaun Premiu Nutrisaun Nasional iha Manufahi

Manufahi Rkm News ==== Gabinete Apoio Sociedade Sivil ,liu husi ociedade Gabinete  Primeru Ministru (Quarta Feira ohin,06/10)  Halo Sosializasaun  Premiu Nutrisaun Nasional Nivel Munisipiu Iha Salaun Administrasaun Munisipiu Manufahi

Kordenador Apoio Sosiedade Civil Gabinete Do Primeru Ministru Filipe Da Costa Iha Nia Discursu Hateten  Timor Leste Nasaun Ida Ne’eb Nakonu Ho Riku Soin .

‘’Riku soin sira mak Hanesan Café,Vanila,Kami,Mina No Seluk Seluk,Maske Populasaun Ne’e Kiik Manibe Nakonu Ho Riku Soin ‘’nia esplika

Tuir nia katak Maibe iha timor leste  rai Bokur  Maibe Iha Fatin Balun La Presija Fila Rai So’e De’it Modo Musan Sira Ba Rai Maibe Nia Produsaun Ka Rejultado  Ne’e Diak Tebes.

‘’Iha Nasaun Seluk Rai Ne’e Sira Presija Hasai Orsamentu Ne’ebe Mak Bo’ot Hodi Hetan Rai Nia Bokur Para Bele Kuda Modo’’nia dehan

Maske Ita Iha Riku No Rai Bokur Maibe Dadus Mundial Hatudu Katak Timor  Leste Ne’e Malnutrisaun Ne’e Sei A’as No Maioria Sei Moris Ho Kiak.

 

Fatin hanesan representante administrador munisipiu manufahi Filominu Tilman hateten  nia parte hakarak korangem ba manufahi oan no grupu sira  hotu katak  konsidera ba programa nutrisaun ne’e tanba programa ne’e atu hodi hadia nutrisaun nasaun ne’e nian.

Entertanto iha socializasaun ne’e partisipa husi Grupo feto sira husi postu Administrativo Turiskai,Lideransa Komunitaria ,Direktores linhas sektorais ,Sosiedade Sivil ,grupo joventude no Administrador postu sira.

Jornalista            : Marques

Editora                : Carmo

Comment