by

Komunidade Orema Seidauk Iha Lampu Naroman

MANUFAHI RKM NEWS===== Komunidade Aldeia Orema Sucu Holarua Posto Administrativo Same Munisipiu Manufahi Durante   ne’e seidauk iha lampu Naroman Hodi Ajuda sira iha tempu kalan

Tuir xefi aldeia Orema, Julio Barros Paicheko Informa , Durante Timor Ukun A’an  Tinan Barak Ona Komunidade Aldeia Orema  Seidauk  Asesu Ba Linha Eletrisidade .

”Ne’e Duni Komunidade Sira Uja Deit Lampu Tradisional Hodi Halakan Iha Tempu Kalan tanba ne’e Komunidade Ne’ebe Mak  Iha Kbi’it Sira Bele  Sosa Solar Panel Maibe  Ba Komunidade Sira Ne’ebe La Iha Kbi’it  Sira Uja Deit Lilin No Lampu.Autoridade ne’e informa iha sede suku holarua kinta feira (06-10)horseik

ho problema hirak ne’e  Autoridade ne’e  husu Ba Guvernu Atu tau atensaun urjenti ba komunidade tanba la iha electrisisdade hodi prejudika estudante bainhira atu  estuda iha tempu kalan .nia haktuir  

Comment