by

Metan-Mali Husu Komunidade Sira Tengki Hetan Vasinasaun

Manufahi RKM News==== Ministro Assunto Kombatente Libertasaun nacional  husu komunidade sira hotu tengki vasina tanba tinan 2022 Santo Padre sei halo vizíta daruak mai Timor leste.

‘’Ministro  Júlio Sarmento Meta-mali ne’e hateten kuandu sidadaun Timor leste maka  la hetan vasínasaun sei difikulta Santo Padre nia vizíta mai  ihaTimor‘’haktuir metamalik iha kampaña vasínasaun ne’ebé realiza iha merkadu antígu postu administratívu Same sexta-feira (08/10) ohin .

 

Tanba ne’e Governante ne’e husu ba sidadaun Manufahi, atu labele fiar informasaun falsu sira.

‘’Keta fiar informasaun falsu tanba realidade hatudu katak ita nia maun bo’ot sira hetan ona vasínasaun’’

tanba ne’e kuandu imi povu monu ba informasaun fálsa sira ne’e,povu maka mate la’os politiku na’in sira maka mate tanba ne’e ita hotu hotu tengki vasina hodi salva ita nia an husi moras covid 19.

Jornalista                       :ina ho Densia

Editora                          :marques

Comment