by

UNIAUN EUROPEIA APOIU PROJETU HAKBIT FETO EKONOMIA SOSIAL

Manufahi RKM News=====Fokupers fo formasaun ba feto sira konaba abilidade ba moris,mikro empreza hodi sai sasukat ba feto sira oinsa atu jere negosiu ki’ik iha uma laran,iha loron 21/10/021.

Programa fokupers atu reforsa feto sira nia abilidade iha area hanesan abilidade ba moris,mikro empreza,hanesan meus atu sai sasukat ba feto sira nia koinesementu oinsa atu jere negosiu ki’ik iha uma laran,dehan  Vise Diretora Fokupers Domingas Afonsu Amaral.

Unioaun eropea apoiu projetu hakbit feto iha ekonomia social tamba feto barak liu iha nasaun hotu la koalia kona ba sustentabilidade, dezenvolvimentu ,moris se la inklui feto maibe feto forte nasaun forte,dehan representante Uniaun Eropea Letzke.

Alende ne’e administrador Munisipiu Manufahi Arantes Izac Sarmentu Agraese ba fokupers ho Uniaun Euroipea ne’ebe ajuda estadu oinsa kapasita feto sira hodi hadia sira nia moris iha social no ekonomi atu nune hodi kuntribui tamba feto papel importante iha dezenvolvimentu,nia dehan.

Edukasaun barak liu iha feto sira alende ne feto sira maka prepara mane sira iha dader oinsa atu matabisu,roupa.

Entertantu formasaun hetan apoiu fundus husi Uniaun Eropea prama ne nia durasaun kuase tinan rua resin no programa reforsa hamutu iha munisipiu hitu (7).(RKM)

 

Comment