by

Pe Hermegildo “Fiar Ba Maromak Molok Remata Peregrinasaun Iha Mundu”

Manufahi Rkm News–Padre da Costa Pinto OFM hateten, tuir Santa Kreda hanorin atu fiar ba Maromak molok remata Peregrinasaun iha Mundu, hodi nune’e ho fiar ne’ebe iha bele moris ho konsiensia katak maromak nia futar oin ita la soi.

 

Lia ne’e hato’o iha nia Omilia bainhira selebrasaun missa loron Matebian iha Suku Aituha Postu Administrativu Alas Munisipiu Manufahi (02/11).

 

” Santa kreda hanorin mai ita katak ita fiar ona ba maromak wainhira ita nia perigrinasaun hotu ona iha mundu ida ne’e,wainhira ita loke hela ita nia fiar ba maromak tanba ho fiar ne’ebe mak iha ita nia moris ho konsensia ida katak iha maromak nia futar oin ita la soi” Pe Hermegildo haktuir

 

Padre ne’e esplika hanesan profeta João tau hela mai ita hotu katak kristaun hotu hodi fo biban sai hanesan reinu perigrinasaun nian ne’ebé ita atu prepara hodi tuir hanesan reinu glorious hanesan mate bian sira dadaun ne’e.

 

“Hanesan profeta João tau hela mai ita hotu katak kristaun hotu hodi fo biban sai hanesan reinu perigrinasaun nian ne’ebé ita atu prepara hodi tuir hanesan reinu glorious hanesan mate bian sira dadaun ne’e” Padre Hermegildo hatete.

 

Entretantu observasaun Jornalísta RKM iha terrenu hatudu, iha Selebrasaun Missa ba Loron Matebian iha Kapela Nosa Señora Fatima Aituha ne’e partisipa maximu husi Sarani sira iha Suku Aituha.

Jornalista        : Carmo

Editor              : Eva Marques

 

Comment