‘’PDHJ Halo Revizaun Planu Estrategiku 2011-2020 Iha Manufahi                Foto Husi ES  (PDHJ)  Provedoria Dos Direitus Humanos Teritorial Same Sexta Feira 16/10) Halo   Diskusaun revizasaun planu stratéjiku ne’ebé  realiza iha